ประกาศ ประมาณการกำหนดราคากลาง และ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ประกาศ ประมาณการกำหนดราคากลาง และ บก.01

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  13 

ตำบลน้ำแวน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

 

1. บก.01

2. ประมาณการกำหนดราคากลาง