ประกาศ ประมาณการกำหนดราคากลาง และ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ประกาศ ประมาณการกำหนดราคากลาง และ บก.01

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  2 

ตำบลน้ำแวน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

1. บก.01

2. ประมาณการกำหนดราคากลาง