ประกาศ เรื่องขายทอดตลาด พัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ

ประกาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน

เรื่อง  ขายทอดตลาด พัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ  

 

1. ประกาศ  เรื่อง  ขายทอดตลาด  พัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ  

 

2. เอกสารการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ