โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อสูลน้ำการเกษตร หมู่ที่ 2 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อสูลบน้ำการเกษตร  หมู่ที่  2 

ต.น้ำแวน  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา

 

1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

 

2. สรุปราคากลาง