สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

 

 

-  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

 

-  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

 

-  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

 

-  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

 

-  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1- 4 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564