ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศ  เรื่อง  ประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ 

ประจำปีงบประมาณ  2567

 

1. เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ  2567