ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน

เรื่อง  ประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (ภ.ด.ส.3)

ประจำปีงบประมาณ  2566

 

1. ประกาศ เรื่อง บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

2. แบบบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง