ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อดำรงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
          1. นิติกร ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
          2.นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา