ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปี 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน

เรื่อง  ประกาศบัญชีรายการทีดินและสิ่งปลูกสร้าง  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปี 2565

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.2562

 

1. ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งลูกสร้าง

 

2. แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง