ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน

เรื่อง   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

ประจำปีงบประมาณ  2565

 

1. หนังสือประกาศ (ภ.ด.ส.3)

 

2. แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)