เรื่อง กำหนด ระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ  เรื่อง  กำหนด ระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ประจำปีงบประมาณ 2565

 

1. เรื่อง กำหนด ระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง