โครงการก่อสร้าง งานขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสนธิพัฒนา หมู่ที่ 8 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โครงการก่อสร้าง งานขุดเจาะบ่อบาดาล  บ้านสนธิพัฒนา 

หมู่ที่  8  ต.น้ำแวน  อ.เชียงคำ จ.พะเยา

 

1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  (บก.01)

 

2. สรุปรายการราคากลาง

 

3. แบบรูปรายการ